2022-2023 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები

2022-2023 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები

განისაზღვრა 2022-2023 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები.

 „თმის მომსახურების" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2022 წლის 1 სექტემბერი;

„ფრჩხილის მომსახურება“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2022 წლის 2 სექტემბერი;

სსსმ პირთა შიდა შერჩევისთვის "პროფესიული მოსინჯვა"  2022 წლის 5 სექტემბერი;

აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს გასაუბრებაზე და თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 ამას გარდა, საპატიო მიზეზის საფუძველზე, განსხვავებულ თარიღში აპლიკანტთა შეფასების მიზნით განცხადების წარდგენის ვადებია „ თმის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პორგრამაზე  არაუგვიანეს 2022 წლის 6 სექტემბერი;

 „ ფრჩხილის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არაუგვიანეს 2022 წ 7 სექტემბერი;

  სსსმ პირთა შიდა შერჩევისთვის "პროფესიული მოსინჯვა" - არაუგვიანეს  2022 წლის 8  სექტემბერი.

 აპლიკანტი უფლებამოსილია, გაასაჩივროს კომისიის გადაწყვეტილება და სააპელაციო განაცხადის წარმოადგინოს მატერიალური სახით აკადემიის მისამართზე: ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ; ხოლო ელექტრონული სახით _ აკადემიის ელ-ფოსტაზე: info@keuneacademy.ge

შერჩევის პროცედურული დარღვევის შემთხვევაში, გასაჩივრების მიღების ვადაა შეფასებასებიდან არაუგვანეს მეორე დღე, ხოლო შედეგის გასაჩივრებისა - შეფასების გაცნობიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში.  აპელაციისთვის პირმა აკადემიის ადმინისტრაციას ან/და საპელაციო კომისიას უნდა მიმართოს განცხადებით საქართველოს ადმინსტრაციული კოდექსის თანახმად (თანდართული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, არასრულწლოვანის შემთვევაში კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამდასტურებელი დოკუმენტის ასლი და წარმომადგენლობის დამდასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა) ასლი).

2022-2023 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები