თმის ღებვის სპეციალისტი

თმის ღებვის სპეციალისტი

პროგრამა: თმის ღებვის სპეციალისტი

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება

პროგრამის მიზანი: უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეცილისტის აღზრდა, რომელიც ახორციელებს თმის შეღებვას.

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 16

სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: სულ 160 საათი , აქედან კვირეული დატვირთვა 10 სთ

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

დერმატოლოგიური დაავადებების იდენტიფიცირება

მასალის საჭირო რაოდენობის განსაზღვრა

ძირითადი ფერების ფორმირება სუბსტრაქტული სქემით და ფერთა შერჩევა

შეღებვის სხვადასხვა საშუალებებისა და სქემების გამოყენებით

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერთიფიკატი, დანართით