პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან სამუშაო შეხვედრა

პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან სამუშაო შეხვედრა

   „თმისა და სილამაზის მომსახურება“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე  შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამების  „თმის მომსახირება“ და „ფრჩხილის მომსახურება“ ფარგლებში ,  პრაქტიკა პროფესიული სტუდენტის მომზადების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. პრაქტიკის მიზანია პროფესიულ სტუდენტს განუვითაროს საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის კონკრეტულ, რეალურ  სიტუაციაში გამოყენების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და ხელი შეუწყოს სამუშაო გარემოში მათ ადაპტაციას.   
    პრაქტიკის ინსტრუქტორი  არის კომპანიის მხრიდან დანიშნული პირი, რომელიც პასუხისმგებელია საწარმოო პრაქტიკის განხორციელებაზე, რომელმაც აქტიურად უნდა ითანამშრომლოს პროფესიულ მასწავლებელთან. 
 

პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან სამუშაო შეხვედრა