მისია, ხედვა, ღირებულებები

მისია აკადემიის მისიაა თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე სპეციალისტების მომზადება.


ხედვა კეონი აკადემია  თმისა და სილამაზის მომსახურეობის სფეროში  იქნება ადგილობრივ ბაზარზე წამყვანი, ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ვითარდება ინოვაციური მიდგომების დანერგვით საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველზე. ასევე,  მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის ხელშეწყობა,  ახალი უნარების ახალი დასაქმებისთვის რომელიც წარმოადგენს ზრდისა და სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფის უმთავრეს ასპექტს და რაც საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს, სრულყოფილი მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

ღირებულებები პროფესიონალიზმი, ხარისხზე და განვითარებაზე ორიენტირება, გუნდურობა, სოციალური პასუხისმგებლობა.