სასარგებლო-ბმულები

საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის მიმნიჭებელი ორგანო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო განვითარების სააგენტო