აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

აპლიკანტთა საყურადღებოდ!


პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოთ 2021 წლის  4 ოქტომბრიდან 8  ოქტომბრის ჩათვლით 11:00 დან 16:00 მდე. 


მისამართი: ქ. თბილისი , ქ. ქავთარაძის 20 დ 


რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში-წარმომადგენლის) განცხადება;
  • აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს);
  • არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში - დაბადების მოწმობის ასლი, ასევე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს) ან/და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის/წარმომადგენლის სათანადო უფლებამოსილებას;
  • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან/და მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
  • ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების შემთხვაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
  • ორი ფერადი ფოტოსურათი ¾ ზე 
აპლიკანტთა საყურადღებოდ!