მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამა

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამა

თმის  და ფრჩხილის მომსახურების პროგრამები შრომის ბაზარზე მოთხოვნად და პრიორიტეტულ სპეციალობებად არის აღიარებული.


პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს.


სწავლა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს საბაზო განათლება (9 კლასი). კურსის ხანგრძლივობა 4-8 კვირა.

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამა