სწავლება /ინსტრუქტაჟი, რომელიც ეხებოდა ევაკუაციის განხორციელების პროცესს

სწავლება /ინსტრუქტაჟი, რომელიც ეხებოდა ევაკუაციის განხორციელების პროცესს

2023 წლის 27 დეკემბერს „თმის ღებვის სპეციალისტის“ პროფესიული მომზადების   პროგრამაზე ჩარიცხული მსმენელებისათვის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტმა ჩაატარა სწავლება /ინსტრუქტაჟი, რომელიც ეხებოდა ევაკუაციის განხორციელების პროცესს,  ხანძართან ბრძოლას, პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენას, მიწისძვრას და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს  და სხვა.  

სწავლება /ინსტრუქტაჟი, რომელიც ეხებოდა ევაკუაციის განხორციელების პროცესს