2022-2023 სასწავლო წელს მეორად მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისათვის გასაუბრების თარიღები

2022-2023 სასწავლო წელს მეორად მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისათვის გასაუბრების თარიღები

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია! 

განისაზღვრა 2022-2023 სასწავლო წელს მეორად მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისათვის გასაუბრების თარიღები:

▪ თმის მომსახურების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2022 წლის 24 ოქტომბერი.

▪ ფრჩხილის მომსახურება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2022 წლის 24 ოქტომბერი.

აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს გასაუბრებაზე და თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

საპატიო მიზეზის საფუძველზე, განსხვავებულ თარიღში აპლიკანტთა შეფასების მიზნით განცხადების წარდგენის ვადებია:

▪ თმის მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პორგრამაზე არაუგვიანეს 2022 წლის 25 ოქტომბერი.

▪ ფრჩხილის მომსახურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არაუგვიანეს 2022 წლის 25 ოქტომბერი.

2022-2023 სასწავლო წელს მეორად მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისათვის გასაუბრების თარიღები