2024-2025 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები.

2024-2025 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!
განისაზღვრა 2024-2025 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები.
 „თმის მომსახურების" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2024 წლის 31 მაისი; 
„ფრჩხილის მომსახურება“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2024  წლის 31 მაისი ;
აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს გასაუბრებაზე და თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 ამას გარდა, საპატიო მიზეზის საფუძველზე, განსხვავებულ თარიღში აპლიკანტთა შეფასების მიზნით განცხადების წარდგენის ვადებია „ თმის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  არაუგვიანეს 2024  წლის 5  ივნისი;
 „ ფრჩხილის მომსახურების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არაუგვიანეს 2024  წლის 5  5  ივნისი;
  
 აპლიკანტი უფლებამოსილია, გაასაჩივროს კომისიის გადაწყვეტილება და სააპელაციო განაცხადის წარმოადგინოს მატერიალური სახით აკადემიის მისამართზე: ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ; ხოლო ელექტრონული სახით _ აკადემიის ელ-ფოსტაზე: info@keuneacademy.ge
შერჩევის პროცედურული დარღვევის შემთხვევაში, გასაჩივრების მიღების ვადაა შეფასებასებიდან არაუგვანეს მეორე დღე, ხოლო შედეგის გასაჩივრებისა - შეფასების გაცნობიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში.  აპელაციისთვის პირმა აკადემიის ადმინისტრაციას უნდა მიმართოს განცხადებით საქართველოს ადმინსტრაციული კოდექსის თანახმად (თანდართული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, არასრულწლოვანის შემთვევაში კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამდასტურებელი დოკუმენტის ასლი და წარმომადგენლობის დამდასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა) ასლი).

2024-2025 სასწავლო წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველ აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღები.