მოდულის- სპეცხატვა და ფერთა თეორიის  დასრულების შემდეგ, სტუდენტი განმსაზღვრელი შეფასებით ფასდება, რომელითაც დასტურდება  სწავლის შედეგები

მოდულის- სპეცხატვა და ფერთა თეორიის  დასრულების შემდეგ, სტუდენტი განმსაზღვრელი შეფასებით ფასდება, რომელითაც დასტურდება  სწავლის შედეგები

პროფესიულ სტუდენტს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   მოდულის- სპეცხატვა და ფერთა თეორიის  დასრულების შემდეგ, სტუდენტი განმსაზღვრელი შეფასებით ფასდება, რომელითაც დასტურდება  სწავლის შედეგები: 

  • მარტივი გეომეტრიული ფიგურების დახატვა;
  • თავისა და სახის ფორმების მიხედვით სილუეტური კომპოზიციური ნახატის შესრულება;
  • ვარცხნილობის ესკიზის დახატვა ;ფრჩხილის ფორმების  მიხედვით სილუეტური კომპოზიციური
  • ნახატის შესრულება; ფერთა სპექტრის მიხედვით ფერთა შერჩევა და პრაქტიკაში გამოყენება;
  • შერჩეული ფერების  პრაქტიკაში გამოყენება.

 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. 

მოდულის- სპეცხატვა და ფერთა თეორიის  დასრულების შემდეგ, სტუდენტი განმსაზღვრელი შეფასებით ფასდება, რომელითაც დასტურდება  სწავლის შედეგები