პირველადი გადაუდებელი დახმარება გადაარჩენს სიცოცხლეს

პირველადი გადაუდებელი დახმარება გადაარჩენს სიცოცხლეს

პირველადი გადაუდებელი დახმარების არსი:

  • დროის მნიშვნელობა პირველადი გადაუდებელი დახმარებისას;
  • სწორად ჩატარებული ქმედებების მნიშვნელობა პირველადი გადაუდებელი დახმარებისას;
  • უნარ–ჩვევები, რომელსაც უნდა ფლობდეს პირი(მაშველი), რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის დროს.

პირველადი დახმარების აღმომჩენი პირი (მაშველი),  შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი , განურჩველად პროფესიისა ,სქესისა და რასისა–მთავარია ფლობდეს შესაბამის უნარ–ჩვევებს.

„პირველადი გადაუდებელი დახმარების“ მოდულის გავლის შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ:

1. პირველადი გადაუდებელი დახმარების საჭიროების იდენტიფიკაციას;

2. გულსისხლძარღვთა და სუნთქვის მოშლილობით მიმდინარე მდგომარეობების დროს პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევას;

3. ტრავმების, სისხლდენების დროს პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევას;

4. არსებულ სიტუაციაში ინფორმაციის მოპოვება/გაცემას.

პროფესიული მასწავლებელი, სწავლის თითოეულ შედეგთან დაკავშირებით, პროფესიულ სტუდენტებს  ანხორციელებინებს   სხვადასხვა სიტუაციურ ამოცანას, რომელშიც    ორი სტუდენტი მონაწილეობს. აქედან ერთ- ერთი დაზარალებულია , ხოლო მეორე - მაშველი . მასწავლებელი აფასებს მაშველს.

 

სწავლების დროს გამოყენებული ვიდეო მასალა:

https://www.youtube.com/watch?v=iQwfvMu9VyE

https://www.youtube.com/watch?v=c7Q1s7ppSwc

https://www.youtube.com/watch?v=Tkb4YzvFSE4&list=PLPzMl_7v9qki_bmaOZ4uG9plwQzmSluCg&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=OVPhOFhb7_Y

პირველადი დახმარება გულყრის დროს 

პირველადი გადაუდებელი დახმარება ცხოველის კბენისას

პირველადი გადაუდებელი დახმარება სუნთქვს უკმარისობის დროს 

 პირველადი გადაუდებელი დახმარება მოხრჩობის (გადაცდომის)დროს 

 

პირველადი გადაუდებელი დახმარება გადაარჩენს სიცოცხლეს