პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან სამუშაო შეხვედრა

პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან სამუშაო შეხვედრა

        „თმისა და სილამაზის მომსახურებისჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე  შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამების  „თმის მომსახირებადაფრჩხილის მომსახურებაფარგლებში  პრაქტიკა პროფესიული სტუდენტის მომზადების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

      პრაქტიკის მიზანია პროფესიულ სტუდენტს განუვითაროს საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის კონკრეტულ, რეალურ  სიტუაციაში გამოყენების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და ხელი შეუწყოს სამუშაო გარემოში მათ ადაპტაციას.  

      პრაქტიკის ინსტრუქტორი  არის კომპანიის მხრიდან დანიშნული პირი, რომელიც პასუხისმგებელია  პრაქტიკის განხორციელებაზე.

    პრაქტიკის ინსტრუქტორმა და პროფესიულმა მასწავლებელმა აქტიურად უნდა ითანამშრომლონ . მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნონ და ასევე შეთანხმდენ, მოდულების/ სწავლის შედეგების რა ნაწილი ისწავლება სასწავლებელში და რომელი პრაქტიკული უნარების განვითარება მოხდება საწარმოში-პრაქტიკის ობიექტზე, რაც აისახება პროფესიული სტუდენტის წარმატებაზე.

პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან სამუშაო შეხვედრა