წარსადგენი დოკუმენტაცია

წარსადგენი დოკუმენტაცია

მეორად ჩარიცხვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია!
იმ აპლიკანტებმა ვინც მოიპოვეთ ჩარიცხვის უფლება  2 ნოემბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით  კეონი აკადემიაში უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია: 
1)    პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში-წარმომადგენლის) განცხადება;
2)    აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს);
3)    არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში - დაბადების მოწმობის ასლი, ასევე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს) ან/და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის/წარმომადგენლის სათანადო უფლებამოსილებას ;
4)    განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან/და მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
5)    უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
6)    ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების შემთხვაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
7)    ორი ფერადი ფოტოსურათი.
შეგახსენებთ დადგენილ ვადაში აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა ან არასრულყოფილი დოკუმენტაციის წარდგენა გახდება ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
დაგვირეკეთ: 599 09 09 00; +995 032 214 44 36
მოგვწერეთ: info@keuneacademy.ge
ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ
მეორად ჩარიცხვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია!
იმ აპლიკანტებმა ვინც მოიპოვეთ ჩარიცხვის უფლება  2 ნოემბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით  კეონი აკადემიაში უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია: 
1)    პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში-წარმომადგენლის) განცხადება;
2)    აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს);
3)    არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში - დაბადების მოწმობის ასლი, ასევე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად. საბუთების მიღების დასრულებისთანავე ორიგინალი დაუბრუნდება განმცხადებელს) ან/და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის/წარმომადგენლის სათანადო უფლებამოსილებას ;
4)    განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან/და მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
5)    უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
6)    ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების შემთხვაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
7)    ორი ფერადი ფოტოსურათი.
შეგახსენებთ დადგენილ ვადაში აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა ან არასრულყოფილი დოკუმენტაციის წარდგენა გახდება ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
დაგვირეკეთ: 599 09 09 00; +995 032 214 44 36
მოგვწერეთ: info@keuneacademy.ge
ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ

წარსადგენი დოკუმენტაცია