თმის ღებვა

თმის ღებვა

პროგრამა: თმის ღებვა

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება

პროგრამის მიზანი: უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეცილისტის აღზრდა, რომელიც  ახორციელებს თმის შეღებვას.

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 5

სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: სულ 120  საათი , აქედან კვირეული დატვირთვა 30 სთ

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

ფერთა თეორიის შესწავლა;

პალიტრის წაკითხვა;

შესაღებად საჭირო პროდუქციის შერჩევა;

შეღებვა სხვადახვა მეთოდით;

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი  სერთიფიკატი, დანართით