თმის შეჭრა

თმის შეჭრა

პროგრამა: თმის შეჭრა

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება

პროგრამის მიზანი: უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტის აღზრდა, რომელიც ახორციელებს  ქალისა და მამაკაცის თმის სტილის შერჩევა-შეჭრას.

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 5

სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: სულ 120  საათი , აქედან კვირეული დატვირთვა 30 სთ

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულს  შეუძლია:

თავის დაბანა;

თმის შეჭრა;

წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირება;

შეჭრილი თმისთვის საბოლოო ფორმის მიცემა;

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი  სერთიფიკატი, დანართით