თმის შეჭრის და ვარცხნილობის სპეციალისტი

თმის შეჭრის და ვარცხნილობის სპეციალისტი

პროგრამა: თმის შეჭრის და ვარცხნილობის სპეციალისტი

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება

პროგრამის მიზანი: უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტის აღზრდა, რომელიც ახორციელებს ქალისა და მამაკაცის თმის სტილის შერჩევა-შეჭრას და ვარცხნილობის გაკეთებას.

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 15

სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: სულ 225 საათი , აქედან კვირეული დატვირთვა 15 სთ

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

თავის არეალის, თმის მახასიათებლებისა და ტიპის დადგენა;

თმის პროცედურის შერჩევა და ჩატარება

თავის დაბანა

თმის შეჭრა და შეჭრილი თმისთვის საბოლოო ფორმის მიცემა

წვერ-ულვაშის და ბაკენბარდების მოდელირება

ვარცხნილობების შესრულება სხვადასხვა ფორმითა და სტილით

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერთიფიკატი, დანართით