ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება

ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება

პროგრამა: ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგება

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება

პროგრამის მიზანი: უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეცილისტის აღზრდა, რომელიც  ახორციელებს ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგებას.

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 5

სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: სულ 120  საათი , აქედან კვირეული დატვირთვა 30 სთ

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

ხელისა და ფეხის ფრჩხილის დამუშავება;

ფრჩხილის მოდელირება;

ფრჩხილის დაგრძელება და გამაგრება გელით;

ფრჩხილის დაფარვა გელ ლაქით

 

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი  სერთიფიკატი, დანართით