ფრჩხილის მოვლის სპეციალისტი

ფრჩხილის მოვლის სპეციალისტი

პროგრამა: ფრჩხილის მოვლის სპეციალისტი

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, პ. ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება

პროგრამის მიზანი: უზრუნველყოს თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეცილისტის აღზრდა, რომელიც ახორციელებს ფრჩხილის მოვლა-მოწესრიგებას.

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 16

სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: სულ 320 საათი , აქედან კვირეული დატვირთვა 20 სთ

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

ფრჩხილის პათოლოგიების ამოცნობა და პროფილაქტიკის ღონისძიებების განხორციელება

ხელისა და ფეხის ფრჩხილის დამუშავება

ფეხის ქუსლების და კოჟრების დამუშავება

ფრჩხილის მოდელირება და დიზაინი

ხელისა და ფეხის სპა პროცედურების დაგეგმვა და ჩატარება

გარქოვანებილი კანისა და ნუნების დამუშავება და მასაჟი  

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერთიფიკატი, დანართით