თმის მომსახურება

თმის მომსახურება

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, პ.ქავთარაძის 20 დ

პროგრამის მიზანი: თმისა და სილამაზის მომსახურების სფეროს კონკურენტუნარიანი კადრით უზრუნველყოფა, კერძოდ თმის სტილისტის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება.


კრედიტები: 58 


სწავლის ხანგრძლივობა: 37 სასწავლო კვირა


 სწავლის წინაპირობა:  საბაზო განათლება


მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია თმისა და სილამაზის  მომსახურებაში/Basic Vocational Qualification in Hair And Beauty Services  

 

კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ: პროგრამით გათვალისწინებული პროფესიული კვალიფიკაცია და მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ორენოვან დიპლომს, დანართით.

კურსდამთვრებულს შეეძლება:


თმის შეჭრა

  •  სუბსტრაქტული სქემით ძირითადი ფერების გაფორმება
  • პალიტრის კლასიფიკაცია
  • თმის შეღებვა და გაღიავება
  • თმის ქიმიური დახვევა და გასწორება
  • სხვადასხვა სახის ვარცხნილობის შექმნა
  • წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირება
  • თმის სპა პროცედურების შესრულება

დასაქმების შესაძლებლობები:  კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს შემდეგ პოზიციებზე: თმის ოსტატი, პარიკმახერი, თმის სტილისტი, ასევე შესაძლებელია დასაქმება თვითდასაქმების ფორმით.


პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პარტნიორი/პრაქტიკის ორგანიზაციები:  სილამაზის სალონი სტუდია- კეონი;    BEAUTY-LIFE